โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าที่ทำกินคุ้มคุณพ่อหลอม วงษ์แก้ว หมูที่ 5 บ้านโพนสูง